Har du købt din Otiom på Apotek?
Se betingelser her:

Handels- og leveringsbetingelser for Otiom

Otiom er et lokaliseringsprodukt målrettet personer med demens, der kun lokaliserer, når der er behov for det. En person med demens bliver dermed ikke overvåget hele tiden, men kun når det er nødvendigt. Sammen med Otiom-brikken får du en trådløs oplader og en hjemmebase. Når du modtager Otiom, kan du via en app indstille en geografisk og tidsbegrænset tryghedszone. I App’en er det ligeledes muligt at oprette en hjælperliste, som er de personer, der kan træde til såfremt tryghedszonen overskrides. Otiom leveres af Otiom A/S.  

Betingelserne er delt op i 3 afsnit: 

  1. Generelle vilkår, herunder vilkår for Otiom.
  2. Betaling- og lejevilkår
  3. Vilkår for Otiom-softwaren.

I det følgende bliver hardwaren til Otiom benævnt ”Otiom-brik”, mens applikationen til Otiom-brikken benævnes “App’en”. 

Levering af Otiom sker udelukkende på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne. Betingelserne finder anvendelse ved brug af både Otiom og den tilknyttede software, herunder App’en. 

A. Generelle vilkår, herunder vilkår for Otiom.

1. Aftaleindgåelse 

Aftale om køb eller lejen af Otiom indgås ved afsendelse af ordrebekræftelsen. Indtil du har set ordrebekræftelsen, kan Otiom A/S tilbagekalde fremsendte erklæringer. 

2. Levering 

Hvor intet andet fremgår eller er aftalt, er leveringstiden ca. 3 hverdage. Otiom-brikken sendes med et anerkendt transportfirma og leveres på den adresse, som du har afgivet ved bestillingen. Levering af varen anses for sket, når Otiom-brikken er kommet i din besiddelse. 

3. Reklamationsret 

Du har 2 års reklamationsret for mangler i henhold til købelovens bestemmelser. Hvis du vil gøre en mangel gældende, skal du give Otiom A/S skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 9 angivne kontaktoplysninger.

4. Fortrydelses- og returret 

Ifølge forbrugeraftaleloven har du som forbruger ret til at fortryde og returnere Otiom-brikken senest 14 dage efter, at du har modtaget den. Hvis du ønsker at fortryde købet eller lejen, skal du inden 14 dage fra modtagelsen af Otiom-brikken gøre Otiom A/S udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.  

Du kan sende meddelelse til de i punkt 9 angivne kontaktinformationer, eller du kan benytte standardfortrydelsesformularen som findes her.

Modtager Otiom A/S meddelelse om fortrydelse mere end 14 dage efter, at Otiom-brikken er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten. 

Otiom-brikken – inklusiv den trådløse lader og Otiom-basen – skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Otiom A/S, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret og skal sendes til den i punkt 9 angivne adresse. 

Du skal selv afholde de udgifter, der er forbundet med at sende Otiom-brikken retur. Dette gælder også, hvis du ikke afhenter Otiom til rette tid. Bliver Otiom beskadiget eller går hændeligt tabt under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor. 

Hvis afprøvningen af Otiom-brikken ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at tage den i brug, hæfter du for en eventuel forringelse af Otiom-brikkens værdi. Fortrydelsesretten opretholdes, men Otiom A/S er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales. 

Er der tale om fortrydelse af et lejen, bliver lejebetalingen tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. Otiom A/S forbeholder sig dog ret til at tilbageholde købesummen for Otiom-brikken, indtil Otiom er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt tydelig dokumentation for, at Otiom-brikken er returneret. 

Otiom A/S er berettiget at modregne de ovenfor nævnte udgifter i lejebetalingen. 

5. Ansvarsbegrænsning 

Otiom A/S’s erstatningspligt for en mangelfuld Otiom-brik er begrænset til fakturaprisen, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab eller andre tilsvarende tab. 

Otiom-brikken anvender IoT-netværket. Hvis der er fejl eller nedbrud i netværket, eller såfremt en Otiom-brik måtte befinde sig i et område, hvor der er ingen eller lav dækning, er Otiom A/S ligeledes uden ansvar, idet Otiom A/S ikke kan give en bedre dækning/stabilitet, end hvad operatørerne har givet Otiom A/S. 

6. Force majeure 

Otiom A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Otiom A/S’s forpligtelser, såfremt Otiom A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Otiom A/S’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, servernedbrud, nedbrud eller forstyrrelser i IoT-netværket, hackerangreb m.v. 

7. Produktinformation 

De tekniske specifikationer for Otiom-brikken er af vejledende karakter, og Otiom A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne. 

8. Lovvalg og voldgift 

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Otiom A/S, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler. Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Otiom A/S, skal endeligt afgøres af byretten i Aalborg. 

9. Kontaktinformationer 

Otiom A/S
Raadyret 48
DK-9530 Stoevring
CVR-nr. 40 11 54 20
E-mail: support@otiom.com 
Til: +45 36961010

10. Klager 

Eventuelle klager kan sendes til Otiom A/S, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Klager vedrørende en Otiom-brik købt af Otiom A/S kan fremsendes til 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 

B. Betalings- og lejevilkår 

11. Fortløbende leje 

Når du lejer Otiom , betaler du et fast månedligt lejebeløb på 299,00 kr inkl. moms pr. Otiom-brik. Lejen er fortløbende og betales månedsvis forud. Det fortsætter, indtil det enten sættes på pause eller opsiges, med mindre andet er aftalt ved gennemførelsen af købet. 

Lejebeløbet dækker over en licens dels til Otiom-brikken, dels til Otiom-softwaren. Du skal være mindst 18 år for at kunne leje. 

12. Brug af betalingskort 

Ved accept af betingelserne giver du tilladelse til at betaling trækkes fra det opgivne betalingskort. Første gang du bliver opkrævet lejebeløbet er ved aftalens indgåelse og tidligst ved afsendelse af Otiom-brikken.  

Du kan betale med Dankort, VISA eller MasterCard. Ved overskridelse af forfaldsdagen tillægges kravet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a. Du er selv ansvarlig for at kortoplysningerne er opdaterede, så lejebetalingen kan trækkes. 

Hvis dit betalingskort snart udløber eller er udløbet, kan du taste dit nye kortnummer på otiom.com under din profil. Dine kortoplysninger bliver håndteret og opbevares af Reepay, og vi har ikke adgang til dem. 

Data, som du sender ved brug af betalingskort, er krypteret (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem.  

13. Kvittering for betaling af leje

Når du opretter en lejeaftale, modtager du en kvittering via e-mail, der er kvitteringen for købet. Du kan altid finde kvitteringen under den profil, som du oprettede i forbindelse med købet på Otiom.com. 

14. Opsigelse af leje

Leje kan opsiges skriftligt med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Lejen opsiges ved at bruge kontaktformularen på Otiom.com eller ved at kontakte Otiom A/S på de i punkt 9 angivne kontaktinformationer. 

Ved opsigelse er du forpligtet til at tilbagelevere samtlige Otiom-brikker inklusiv øvrigt udstyr som trådløs lader og Otiom-base til Otiom A/S senest 14 dage efter opsigelsesperiodens udløb. 

15. Ejendomsforbehold og miljø 

Otiom-brikken er solgt med ejendomsforbehold. Du skal derfor tilbagelevere Otiom-brikken med tilhørende udstyr, når lejen ophører. Otiom A/S er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt du – helt eller delvist – misligholder din betalingsforpligtelse.  

Vi genbruger mest muligt fra Otiom-brikkerne i produktionen af nye for at skærme om miljøet. 

16. Kontantkøb 

Køb af Otiom kan også foretages kontant med Dankort, VISA eller MasterCard. Beløbet trækkes først ved afsendelse af Otiom. Prisen er kr. 2999,00 inkl. moms og dækker over en startpakke bestående af Otiom-brikken, en trådløs oplader og en hjemmebase samt Otiom-softwaren. Der medfølger dataabonnement, 1 års gratis opdatering af software og 1 års sikkerhedsgaranti. Efter det første år koster et dataabonnement 199 kr om året.

C. Almindelige betingelser for applikationen 

17. Baggrund og formål 

I det følgende fremgår betingelserne for Otiom A/S’s levering af Otiom-software. Otioms funktion er, som anført under punkt 1, at kunne lokalisere, når der er behov for det. For at kunne benytte dig af lokalitetstjenesten, har Otiom A/S udviklet en App, som kan lokalisere Otiom-brikken.  

18. Definitioner 

Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår, gælder følgende definitioner i disse betingelser: 

“Betingelser” betyder disse betingelser med bilag samt eventuelle skriftlige ændringer til Betingelserne.
“Aftaleperiode” betyder aftalens løbetid – det vil sige fra aftalen indgås og indtil opsigelsesperiodens udløb.
“App’en” betyder applikationen til Otiom-brikken, som er tilgængelig på App-store og Google Play.
“Arbejdsdag” betyder enhver hverdag, bortset fra weekender samt bank- eller helligdage i Danmark.
“Fortrolige Oplysninger” betyder: 

(a) Oplysninger afgivet af eller på vegne én Part til den anden Part i Aftaleperioden, som på tidspunktet for afgivelsen: 

  • var mærket som “fortrolig” eller  
  • som med rimelighed burde være opfattet som fortrolig af den anden Part, 

(b) Otiom A/S’s softwarekode – herunder men ikke begrænset til – objektkode, midlertidig kode, kildekode, dokumentation og undervisningsmateriale. 

“Immaterielle Rettigheder” betyder databaserettigheder, forretningshemmeligheder, knowhow, forretningskendetegn, varemærker, kilde- og objektkode samt dokumentationen for kildekoden.
“Force Majeure Begivenhed” betyder en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, som er uden for den berørte Parts rimelige kontrol, herunder blandt andet fejl i internettet eller et offentligt telekommunikationsnetværk, hackerangreb, serviceangreb, virus eller andre ondsindede softwareangreb eller -inficeringer, strømafbrydelser, servernedbrydelser, arbejdskonflikter, der berører tredjemand, lovændringer, katastrofer, eksplosioner, ildebrand, oversvømmelser, oprør, terrorangreb eller krig.
“Opdatering” betyder hotfix, patch (opdateret programversion) eller en mindre versionopdatering til App’en og/eller til øvrige IT-systemer, som App’en interagerer med.
“Opgradering” betyder en større versionopgradering til App’en.
“Vedligeholdelsesydelser” betyder sædvanlig vedligeholdelse af App’en.
“Åbningstid” betyder tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00 på en arbejdsdag. 

19. Varighed og opsigelse 

Betingelserne træder i kraft på købsdatoen og fortsætter indtil aftalen opsiges.
Opsigelsen for App’en følger samme regler, som for Otiom-brikken, se punkt 14. Efter opsigelsesperiodens udløb, vil App’en ikke længere være tilgængelig for Kunden. 

20. Licens til Otiom 

Otiom A/S giver dig en ikke-eksklusiv licens til at anvende App’en. Licensen må kun anvendes af dig, tilkyttet plejepersonale eller andre personer, som er bemyndiget til at lokalisere Otiom-brikken. 

Otiom A/S sikrer et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til tilgængeligheden af App’en samt Otiom-brikken, herunder i forhold til oppetider, dækning m.v. Otiom A/S kan dog ikke sikre og yde et bedre serviceniveau, end det serviceniveau, som hostingleverandører, telekommunikationsoperatører, m.v. har garanteret over for Otiom A/S. 

Du må ikke anvende App’en på en måde, der forårsager eller kan forsage skade på App’en eller Otiom-brikken eller forringe tilstedeværelsen eller tilgængeligheden af disse, eller til ulovlige aktiviteter eller på en sådan måde, at det krænker en tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. 

Du må ikke foretage reverse engineering på Otiom-brikken eller App’en eller på anden måde tilegne sig softwarekoden hertil. Dette forbud gælder både under og efter udløb af Aftaleperioden. 

Otiom A/S er berettiget til at suspendere din adgang til App’en, hvis et beløb, som du skylder Otiom A/S i henhold til disse betingelser er forfaldent til betaling, og Otiom A/S har givet dig mindst 10 dages skriftligt varsel. 

21. Vedligeholdelsesydelser og opgraderinger 

Otiom A/S er berettiget til at foretage Vedligeholdelsesydelser på App’en, som Otiom A/S anser for nødvendigt. Otiom A/S skal i rimeligt omfang holde dig orienteret om planlagte Vedligeholdelsesydelser, hvis ydelsen vil påvirke tilgængeligheden af App’en væsentligt. Otiom A/S skal om muligt planlægge sådanne Vedligeholdelsesydelser uden for sædvanlig arbejdstid, medmindre ydelserne ikke vil påvirke tilgængeligheden af App’en væsentligt. 

Otiom A/S er samtidig berettiget til at foretage Opgraderinger af App’en. Otiom A/S skal give dig skriftlig meddelelse om enhver Opgradering senest 10 dage før den gennemføres, hvilket sker automatisk. Du kan således ikke modsætte dig en Opgradering eller en Vedligeholdelsesydelse. 

22. Supportydelser 

Du kan inden for Åbningstid anmode om support fra Otiom A/S. Anmodningen kan ske fra www.otiom.com. 

23. Videreudvikling 

Hvis Otiom A/S foretager videreudviklingen af App’en på baggrund af din anmodning, så vil Otiom A/S have samtlige Immaterielle Rettigheder til videreudviklingen. 

24. Databeskyttelse 

Otiom A/S behandler de personoplysninger fortroligt, som du afgiver ved købet eller ved brug af Otiom. Om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik læs mere på https://otiom.com/privatlivspolitik

Otiom.com anvender cookies. Se mere herom på https://otiom.com/cookiepolitik

25. Overdragelse 

Du må ikke overdrage dine forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand uden Otiom A/S’s forudgående skriftlige samtykke. Otiom A/S er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder til et søster- eller datterselskab. 

26. Begrænsninger og ansvarsfraskrivelser 

Otiom A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig i enhver henseende for dit direkte eller indirekte tab, herunder økonomiske tab og datatab eller følgeskader. 

Otiom A/S kan heller ikke gøres ansvarlig for Force Majeure Begivenheder, ligesom du ikke kan ophæve aftalen, medmindre Force Majeure Begivenheder ikke er ophørt senest 3 måneder efter af den blev konstateret. I så fald er Kunden berettiget til at ophæve aftalen med 30 dages skriftligt varsel. 

Du anerkender, at App’en er et komplekst softwaresystem, og at komplekse softwaresystemer aldrig er helt fri for mangler eller programmeringsfejl. Otiom A/S kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler eller fejl i App’en eller i ethvert andet IT-system, som interagerer med App’en. Du kan derfor ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller gøre andre mangelsbeføjelser gældende over for Otiom A/S. 

Du anerkender, at kompleks software aldrig er fuldstændigt fri for sårbarhed i relation til sikkerhed. Otiom A/S har truffet de nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i sit IT-kompleks. Otiom A/S kan dog ikke gøres ansvarlig for brud på datasikkerheden udover det ansvar, som Otiom A/S allerede selvstændigt har påtaget sig i forhold til Persondataforordningen. Du kan derfor ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller gøre andre beføjelser gældende over for Otiom A/S.