Bij Otiom vinden we het recht op privacy het allerbelangrijkst. Wij beschermen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen. Hieronder ziet u hoe we dat doen.

Privacyverklaring – Het privacybeleid van Otiom

Otiom is een Deens bedrijf met het hoofdkantoor in Aalborg en is een dochterbedrijf van Acubit. Beide bedrijven respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft uw privacyrechten en onze verplichting om uw persoonlijke informatie te beschermen. Otiom is onderworpen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Otiom is een locatieservice die kan worden gebruikt om te voorkomen dat mensen met dementie gaan dwalen. Tegelijkertijd helpt Otiom door te zorgen dat mensen die dwalen en verdwalen snel, nauwkeurig en veilig worden gevonden. De dienst wordt geleverd aan particuliere en publieke bedrijven (klanten) in Denemarken en de rest van Europa. We verzamelen informatie met als doel het optimaliseren en verbeteren van zowel de lokalisering als de gebruikerservaring.

Het privacybeleid van Otiom en de hantering van persoonsgegevens

Wij werken in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is in uw land. Aangezien wij in Europa gevestigd zijn, zijn ook de Europese wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. De wetgeving biedt u een hoog beschermingsniveau doordat wij uw gegevens alleen mogen gebruiken indien wordt voldaan aan de bepalingen van deze wetten. Het beleid van Otiom voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens reflecteert deze wetten en dit beleid is ook wereldwijd van toepassing.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u onze websites, producten en diensten gebruikt, verzamelen we gegevens van of over u. Welke gegevens we verzamelen is afhankelijk van hoe u ons product gebruikt. We verzamelen en verwerken drie categorieën gegevens:

De gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze websites, producten en diensten gebruikt. Deze gegevens bestaan uit namen, e-mailadressen, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, login-id en creditcardgegevens, alsmede de informatie die u anderszins opgeeft in verband met het gebruik van onze producten.

Via sensoren verzamelde gegevens

Sensoren zijn bijvoorbeeld onze NB-antenne, gps-ontvangers, wifi- of Bluetooth-ontvangers. Deze sensoren verzamelen indien geactiveerd automatisch gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, kunnen de gegevens, in combinatie met gegevens die u of uw apparaat identificeren, kunnen worden verzonden naar Otiom en anderen voor verder gebruik.

Metagegevens

Dit verwijst naar alle gegevens die verzameld of automatisch gegenereerd worden terwijl u de websites, producten of diensten van Otiom gebruikt. In veel gevallen worden metagegevens verzameld of gegenereerd als integraal onderdeel van uw gebruik van een computerapparaat of door de overdracht van gegevens via computernetwerken zoals het internet. Deze gegevens bestaan uit gebruikersinterfacegebeurtenissen en andere gebeurtenissen bij het gebruik van het apparaat, IP-adressen, unieke apparaatidentificatoren, wifi- en Bluetooth-MAC-adressen, cookies en tracking van computeractiviteiten.

Gegevens die we ontvangen van andere partijen

We ontvangen gegevens van derde partijen die zij hebben verzameld in overeenstemming met hun privacybeleid en op hun verantwoordelijkheid voordat zij deze met ons delen. We gebruiken deze gegevens binnen het aangegeven kader van de derde partijen en we voldoen ook aan onze eigen principes en beleidsregels inzake de privacy. Wij ontvangen bijvoorbeeld informatie over locatie, snelheid, sensoren en andere informatie van vervoersmiddelen en apparaten van mobieletelefoongebruikers en online kaartendiensten. We gebruiken deze gegevens alleen nadat we er zeker van zijn dat deze niet naar u herleid kunnen worden.

We ontvangen ook gegevens van anderen over u wanneer u met hen hebt gecommuniceerd, bijvoorbeeld wanneer u hun websites hebt bezocht of hun mobiele apps hebt gebruikt. Deze gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, unieke apparaatidentificatoren, advertentie-identificatoren, wifi- en Bluetooth-MAC-adressen, cookies en andere registreringen van computeractiviteiten, alsmede indicaties over uw gedrag, interesses en demografie.

Otiom verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens over u.

Definities

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de geregistreerde, de betrokkene). Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wat is de verwerking van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgifte, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen.

Hoe verwerken wij uw persoonlijke informatie?

 1. Otiom volgt de op dat moment geldende wet inzake de verwerking van uw gegevens.
 2. Otiom verzamelt persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en verwerkt ze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
 3. Otiom zorgt dat persoonsgegevens passend en relevant zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en/of verder verwerkt.
 4. Otiom zorgt dat persoonsgegevens correct en actueel zijn.
 5. Otiom bewaart persoonsgegevens niet in een vorm waarmee gebruikers niet langduriger geïdentificeerd kunnen worden dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn of waarvoor ze later worden verwerkt.
 6. Otiom verwerkt persoonsgegevens alleen indien:
  1. De gebruiker ondubbelzinnig zijn of haar toestemming heeft gegeven;
  2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of om de door de gebruiker verzochte voorzorgsmaatregelen te treffen voorafgaand aan de sluiting van het contract;
  3. De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Otiom rusten;
  4. De verwerking noodzakelijk is in verband met de gerechtvaardigde belangen uitgeoefend door Otiom, tenzij dergelijke belangen minder zwaar wegen dan de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, inclusief het recht op privacy.
 1. Otiom verwerkt geen persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid.
 2. Otiom verwerkt alleen persoonsgegevens met betrekking tot gezondheidsaandoeningen als gebruikers deze opgegeven hebben in hun basiscontactgegevens.
 3. Om te zorgen voor redelijke verwerking van persoonsgegevens informeert Otiom over de verwerkingsdoeleinden en hoe gebruikers hun persoonsgegevens kunnen benaderen en corrigeren.
 4. Otiom treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang, met name waar de verwerking de doorgifte van persoonsgegevens behelst in een netwerk, alsmede tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Otiom doet dit met kennis van de nieuwste technologie om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot de risico’s die de verwerking met zich meebrengen.
 5. Als anderen de verwerking uitvoeren namens Otiom, zorgt Otiom dat de gegevensverwerker voldoende waarborgen biedt en naleeft met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de verwerking die moet worden uitgevoerd. Otiom zorgt dat de verwerking wordt gereguleerd door een overeenkomst voor gegevensverwerking die de verwerker bindt aan de verwerkingsverantwoordelijke en waarin met name wordt vastgesteld dat:
 1. a) De verwerker alleen werkt op basis van de instructies van Otiom;
  b) De bepalingen in lid 10 van toepassing zijn op de verwerker.
 1. De politie en andere autoriteiten kunnen Otiom verplichten om persoonlijke informatie bekend te maken. In dergelijke gevallen zal Otiom de informatie alleen bekendmaken als er een rechterlijk bevel is die deze actie rechtvaardigt.
 2. Otiom verwerkt persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER). In gevallen waar persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen of verwerkt door of namens Otiom, zorgt Otiom dat er passende waarborgen zijn met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijkheid en fundamentele rechten en vrijheden, alsmede voor uitoefening van overige hieraan verbonden rechten, door passende contractuele clausules of andere aanvaardbare juridisch bindende middelen te implementeren.

Hoe waarborgt en bewaart Otiom persoonsgegevens?

Otiom zet zich in voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang, openbaring of andere vorm van onwettige verwerking van persoonsgegevens. Otiom draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken en draagt zorg voor de beschikbaarheid ervan in overeenstemming met toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.

We treffen redelijke en passende organisatorische, technische en fysieke voorzieningen en maatregelen om de informatie te beschermen die wij verzamelen en verwerken. Oplettendheid en respect bij onze werknemers in verband met gegevensbescherming is essentieel voor een wettelijke verwerking en bescherming van uw informatie, inclusief:

 • Verplichte procedures voor het registreren van verwerkende activiteiten en risicobeoordeling.
 • Het aangaan van overeenkomsten voor gegevensverwerking met alle onderaannemers die namens Otiom gegevens verwerken.
 • Evaluatie van versleuteling en pseudonimisering als risicobeperkende maatregelen.
 • De toegang tot persoonsgegevens beperken tot personen die deze nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen in verband met overeenkomsten of wetgeving, enz.
 • Systemen gebruiken die mogelijke beveiligingsinbreuken op persoonsgegevens detecteren, voorkómen en hiervoor waarschuwen.
 • Gebruik maken van beveiligingsevaluaties en zelfbeoordeling om te analyseren of bestaande technische en organisatorische maatregelen voldoende zijn voor de bescherming van persoonsgegevens op basis van de eisen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.
 • Locaties worden beschermd met toegangscontrole.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Otiom bewaart informatie die ons vertelt hoe en wanneer u onze diensten gebruikt. Dat behelst informatie over het apparaat dat u gebruikt en de informatie die we ontvangen wanneer u de dienst gebruikt, inclusief locaties, routes en activering van de alarmfunctie. Otiom gebruikt deze informatie voor technische foutopsporingsdoeleinden, om zijn diensten en het product te verbeteren en om mogelijk misbruik te detecteren. De informatie wordt alleen opgeslagen in verband met deze doeleinden en alleen voor een beperkte periode, waarna deze wordt verwijderd. Otiom kan u niet identificeren op basis van deze informatie en we zullen dat ook niet proberen. Otiom gebruikt beveiligingsmethoden gebaseerd op industrienormen om de informatie te beschermen tegen ongeoorloofd openen. Otiom zal niemand anders toegang tot uw informatie geven of deze voor andere doeleinden gebruiken, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en wettelijk verplicht zijn na een degelijk juridisch proces.

In hoeverre gebruikt Otiom onderaannemers?

Otiom gebruikt onderaannemers om persoonsgegevens te verwerken. Deze onderaannemers zijn doorgaans leveranciers van clouddiensten of andere diensten voor IT-hosting.

Otiom sluit overeenkomsten voor gegevensverwerking met onderaannemers om uw rechten inzake persoonsgegevens te beschermen en om onze verplichtingen aan onze klanten te vervullen.

Mijn pagina

Otiom gebruikt uw Otiom-profiel om u toegang te geven tot diensten die u hebt geactiveerd, software-upgrades en de delen van onze website die registratie vereisen, zoals informatie over uw aankoop of abonnement. We gebruiken uw Otiom-profiel ook als u aanvullende producten wilt kopen.

Om een Otiom-profiel aan te maken moet u minimaal uw naam en e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen. Otiom adviseert om uw profielinformatie vertrouwelijk te houden en om een wachtwoord te gebruiken dat u nergens anders gebruikt.

We gebruiken uw e-mailadres wanneer we af en toe informatie verzenden die gerelateerd is aan de producten en diensten die geregistreerd staan onder uw Otiom-profiel. We doen dat alleen als er updates zijn waarvan u op de hoogte moet zijn om te zorgen dat u uw product kunt gebruiken op een veilige, betrouwbare manier zonder onderbreking, of als we wettelijk verplicht zijn om contact met u op te nemen.

Als u uw Otiom-profiel wilt verwijderen, neemt u contact op via info@otiom.com.

We delen uw Otiom-profielinformatie niet met anderen, tenzij zij onder onze verantwoordelijkheid werken, in overeenstemming met onze instructies, of als we hiertoe nadrukkelijk en wettelijk verplicht zijn na een degelijk juridisch proces.

Wat zijn uw rechten?

Basisrechten

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot, correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens door Otiom hiertoe te verzoeken. Op vergelijkbare wijze kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door Otiom in overeenstemming met de privacyverklaring of andere voor de dienst specifieke voorwaarden beperken of hier bezwaar tegen indienen.

Dien eventuele verzoeken in bij info@otiom.com.

U kunt ook een klacht indienen bij de Deense autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie

U kunt u als volgt afmelden voor marketingcommunicatie van Otiom: 1. Volg de instructies voor afmelding in de relevante marketingcommunicatie. 2. Neem via e-mail contact met ons op: info@otiom.com. Ook als u bent afgemeld voor marketingcommunicatie blijft u orderbevestigingen en kennisgevingen ontvangen die nodig zijn voor het beheer van uw account of de diensten die worden geleverd aan de klanten van Otiom.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Eventuele wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gepubliceerd door deze verklaring bij te werken op de website. We raden u aan om de verklaring regelmatig te bekijken. Als we significante wijzigingen aanbrengen in onze verklaring, die onze praktijk voor gegevensbescherming significant wijzigen, informeren wij u hierover door een e-mail te verzenden of door een bericht te plaatsen op onze website en/of op sociale media voordat de wijzigingen van kracht worden.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 21 december 2018.

Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot onze privacyverklaring en ons gebruik van gegevens, of over een mogelijke inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens, stuurt u deze naar info@otiom.com. U kunt uw verzoek ook schriftelijk opsturen naar: Acubit ApS, t.a.v. de Data Protection Officer (Functionaris gegevensbescherming), Raadyret 48, DK-9530 Stoevring.

Alle verzoeken zijn vertrouwelijk.