Handels- en leveringsvoorwaarden van Otiom

Otiom is een product voor het lokaliseren van mensen met dementie en lokaliseert hen alleen indien nodig. Iemand met dementie wordt niet de hele tijd bewaakt, maar alleen als dat nodig is. Het Otiom-apparaat wordt geleverd met een draadloze lader en een basisstation. Wanneer u Otiom ontvangen hebt, kunt u via de app een geografische en tijdsbeperkte comfortzone instellen. U kunt in de app ook een lijst met hulpverleners aanmaken, dat is een lijst met mensen die kunnen ingrijpen als de comfortzone wordt verlaten. Otiom wordt geleverd door Otiom A/S.

Deze voorwaarden zijn ingedeeld in 3 secties:

 1. Algemene voorwaarden, inclusief die voor Otiom.
 2. Betalings- en abonnementsvoorwaarden
 3. Voorwaarden voor de Otiom-software.

Hierna wordt naar de Otiom-hardware verwezen met het “Otiom-apparaat”, terwijl de toepassing voor het Otiom-apparaat de “App” wordt genoemd.

Levering van Otiom geschiedt uitsluitend op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden die bindend zijn voor alle leveringen tussen de partijen. De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Otiom en de bijbehorende software, inclusief de app.

 1. Algemene voorwaarden, inclusief die voor Otiom.
 2. Een contract aangaan

Er wordt een contract aangegaan voor de verkoop van of een abonnement op Otiom door de orderbevestiging te verzenden. Totdat u de orderbevestiging hebt gezien, kan Otiom A/S de ingediende verklaringen herroepen.

 1. Bezorging

Tenzij anders vermeld of overeengekomen, is de levertijd ongeveer 3 dagen. Het Otiom-apparaat wordt verzonden met een erkende vervoerder en wordt bezorgd op het in de order opgegeven adres. De levering van goederen wordt als compleet beschouwd wanneer het Otiom-apparaat in uw bezit is gekomen.

 1. Garantie

U hebt 2 jaar garantie voor gebreken in overeenstemming met de bepalingen van de Deense wet op verkoop van goederen. U moet Otiom A/S binnen redelijke termijn een schriftelijke melding geven van het gebrek nadat u het gebrek hebt ontdekt. Melding van de klacht moet worden verzonden naar degenen die vermeld staan in de contactgegevens onder punt 9.

 1. Herroepings- en retourrecht

Volgens de Deense wet op consumentenbescherming hebt u als klant het recht om de order te herroepen en het Otiom-apparaat terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst. Als u de aankoop of het abonnement wilt herroepen, moet u Otiom A/S expliciet op de hoogte stellen dat u de aankoop wilt herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het Otiom-apparaat.

U kunt een melding sturen naar degenen die vermeld staan in de contactgegevens onder punt 9, of u kunt hier het standaardherroepingsformulier gebruiken.

Als Otiom A/S de melding van herroeping later dan 14 dagen na ontvangst van het Otiom-apparaat ontvangt, verliest u uw recht op herroeping.

Het Otiom-apparaat – inclusief de draadloze lader en het Otiom-basisstation – moet worden teruggestuurd binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u Otiom A/S op de hoogte stelde dat u uw recht op herroeping wilt uitoefenen. Stuur ze op naar het in lid 9 vermelde adres.

U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het Otiom-apparaat. Dat geldt ook als u Otiom niet op de juiste tijd ophaalt. U draagt het risico als Otiom beschadigd is of zoek raakt tijdens het retour zenden.

Als het testen van het Otiom-apparaat verdergaat dan wat nodig is om te beginnen met het gebruik, bent u aansprakelijk voor eventuele vermindering in waarde van het Otiom-apparaat. Het herroepingsrecht blijft bestaan, maar Otiom A/S heeft het recht om de vermindering te compenseren in het terug te betalen bedrag.

In het geval van een herroeping van een abonnement, wordt het abonnementsbedrag teruggestort op uw rekening binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u de herroeping van uw aankoop aankondigde. Otiom A/S behoudt het recht voor om het aankoopbedrag van het Otiom-apparaat vast te houden tot de Otiom is ontvangen of totdat u onomstotelijk bewijs hebt geleverd dat het Otiom-apparaat geretourneerd is.

Otiom A/S is gerechtigd om de bovenstaande kosten te verrekenen met de abonnementsbetaling.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Otiom A/S voor compensatie van een defect Otiom-apparaat is beperkt tot de factuurprijs, en de aansprakelijkheid voor compensatie omvat in geen geval indirecte verliezen zoals het verlies van productie, tijdsverlies of vergelijkbare verliezen.

Het Otiom-apparaat gebruikt het IoT-netwerk. Als er fouten of storingen optreden in het netwerk, of als een Otiom-apparaat wordt gelokaliseerd in een gebied zonder of met weinig dekking, is Otiom A/S hiervoor niet aansprakelijk, aangezien Otiom A/S geen betere dekking/stabiliteit kan leveren dan door leveranciers aan Otiom A/S wordt geleverd.

 1. Overmacht

Otiom A/S is niet aansprakelijk voor compensatie van het niet voldoen aan de verplichtingen van Otiom A/S als Otiom A/S kan aantonen dat dit het gevolg is van een belemmering buiten de macht van Otiom A/S, inclusief, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogssituaties, brand, serveruitval, storingen of onderbrekingen van het IoT-netwerk, aanvallen door hackers, enz.

 1. Productinformatie

De technische specificaties van het Otiom-apparaat zijn een indicatie en Otiom A/S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in dit materiaal. Alle informatie en gegevens in dit materiaal zijn slechts bindend voorzover uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Partijen.

 1. Toepasselijk recht en arbitrage

Eventuele geschillen die voortvloeien uit leveringen van Otiom A/S worden beslecht onder het Deense recht, maar niet de Deense regels voor particulier internationaal recht. Alle geschillen die voortvloeien uit leveringen van Otiom A/S worden definitief beslecht door de arrondissementsrechtbank van Aalborg.

 1. Contactgegevens

Otiom A/S
Raadyret 48
DK-9530 Stoevring
Bedrijfsregistratienr. 40 11 54 20
E-mail: support@otiom.com

 1. Klachten

Eventuele klachten kunnen worden opgestuurd naar Otiom A/S waar ze zo snel mogelijk worden beantwoord en verwerkt. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, kan een klacht worden ingediend bij de Deense autoriteit voor mededinging en consumentenzaken. Klachten met betrekking tot een Otiom-apparaat gekocht bij Otiom A/S kunnen worden gericht aan:

De Deense autoriteit voor mededinging en consumentenzaken.
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

 1. Betalings- en abonnementsvoorwaarden
 2. Doorlopend abonnement

Als u Otiom koopt als abonnement, betaalt u een vast maandabonnement van EUR 35 incl. btw per Otiom-apparaat. Het abonnement is doorlopend en wordt per maand in het vooruit betaald. Het loopt door totdat het gepauzeerd of beëindigd wordt, tenzij anders overeengekomen bij aankoop.

Het abonnementsbedrag dekt een licentie voor het Otiom-apparaat en de Otiom-software. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een abonnement aan te schaffen.

 1. Gebruik van betaalkaarten

Bij aanvaarding van de voorwaarden stemt u ermee in dat de betaling wordt afgeschreven van de opgegeven betaalkaart. Het abonnementsbedrag wordt de eerste keer in rekening gebracht bij het aangaan van het contract en op zijn vroegst bij verzending van het Otiom-apparaat.

U kunt betalen met Dankort, VISA of MasterCard. In het geval van laattijdige betaling wordt rente gerekend in overeenstemming met de Wet voor late betaling van commerciële schulden (rente) met het officiële leenpercentage van Danmarks Nationalbank van +7% p.a. U draagt verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de kaartdetails zodat het abonnementsbedrag kan worden afgeschreven.

Als uw betaalkaart binnenkort verloopt of verlopen is, kunt u uw nieuwe kaartnummer invoeren op otiom.com of uw profiel. Uw kaartgegevens worden verwerkt en opgeslagen door Reepay en zijn voor ons niet toegankelijk.

De gegevens die u verzendt bij gebruik van een betaalkaart worden versleuteld (SSL) en alleen de betalingsdient PBS kan ze lezen.

 1. Bewijs van betaling van het abonnement

Wanneer u zich abonneert, ontvangt u een bewijs per e-mail, dat is uw betalingsbewijs. U kunt het bewijs altijd terugvinden in het profiel dat u hebt aangemaakt in verband met uw aankoop op Otiom.com.

 1. Een abonnement beëindigen

Het abonnement kan schriftelijk worden beëindigd, binnen een termijn van 30 dagen voor het einde van de maand. Het abonnement kan worden beëindigd met gebruik van het contactformulier op Otiom.com of door contact op te nemen met Otiom A/S via de contactgegevens vermeld onder punt 9.

Na beëindiging bent u verplicht om alle Otiom-apparaten binnen 14 dagen na het einde van de periode terug te sturen naar Otiom A/S, inclusief overige apparatuur zoals draadloze laders en Otiom-basisstations.

 1. Eigendomsvoorbehoud en het milieu

Het Otiom-apparaat wordt verkocht met eigendomsvoorbehoud. U moet het Otiom-apparaat daarom met de bijbehorende apparatuur terugsturen wanneer het abonnement is beëindigd. Otiom A/S is gerechtigd om het verkochte product terug te nemen als u – geheel of gedeeltelijk – in gebreke blijft op uw betalingsverplichting.

Om het milieu te beschermen recyclen we zoveel mogelijk van het Otiom-apparaat bij de productie van nieuwe apparaten.

 1. Contante aankopen

Otiom kan ook contant worden aangeschaft, met Dankort, VISA of MasterCard. Het bedrag wordt afgeschreven wanneer Otiom wordt verzonden. Het bedrag is EUR 392 incl. btw en bestaat uit een startpakket met een Otiom-apparaat, een draadloze lader en een basisstation, alsook de Otiom-software. Het bestaat uit een gegevensabonnement, één jaar gratis software-updates en een beveiligingsgarantie van één jaar. After the first year, the data subscription costs DKK 199 a year.

 1. Algemene voorwaarden voor de toepassing
 2. Achtergrond en doel

Hieronder worden de voorwaarden gepresenteerd voor de bepalingen van Otiom A/S voor de Otiom-software. De functie van Otiom is, zoals vermeld onder punt 1, om te lokaliseren wanneer dat nodig is. Om te profiteren van de locatiediensten heeft Otiom A/S een App ontwikkeld die het Otiom-apparaat kan lokaliseren.

 1. Definities

Tenzij anderszins expliciet vermeld, zijn de volgende definities van toepassing in deze voorwaarden:

“Voorwaarden” betekent deze voorwaarden met bijlagen, alsmede eventuele schriftelijke wijzigingen aan de Voorwaarden.
“Contractperiode” betekent de termijn van het contract – dat wil zeggen vanaf het sluiten tot het einde van de opzeggingstermijn.
De “App” verwijst naar de toepassing voor het Otiom-apparaat, die verkrijgbaar is in de App Store en Google Play.
“Werkdag” betekent elke werkdag met uitzondering van weekends en officiële feestdagen in Denemarken.
“Vertrouwelijke informatie” betekent:

(a) Informatie verstrekt door of namens de ene Partij aan de andere Partij tijdens de Contractperiode die op het moment van opgave:

 • gemarkeerd was als “vertrouwelijk” of
 • die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd door de andere Partij

(b) De softwarecode van Otiom A/S, inclusief maar niet beperkt tot, objectcode, tijdelijke code, broncode, documentatie en trainingsmateriaal.

“Intellectuele-eigendomsrechten” betekent databaserechten, handelsgeheimen, know-how, bedrijfslogo’s, handelsmerken, bron- en objectcode, alsmede documentatie voor de broncode.
“Geval van overmacht” betekent een gebeurtenis of een reeks gerelateerde gebeurtenissen die buiten de redelijke macht van de betrokken Partij liggen, inclusief, onder andere, storingen aan het internet of een netwerk voor openbare telecommunicatie, aanvallen door hackers, serviceaanvallen, virussen of andere aanvallen of infecties met schadelijke software, stroomuitval, serveruitval, arbeidsgeschillen die derden raken, wetswijzigingen, rampen, explosies, brand, overstromingen, rellen, terroristische aanvallen of oorlog.
“Update” betekent hotfix, patch (bijgewerkte programmaversie) of een kleine versie-update van de App en/of andere IT-systemen waarmee de App communiceert.
“Upgrade” betekent een belangrijke versie-upgrade van de App.
“Onderhoudsservice” betekent het reguliere onderhoud van de App.
“Openingstijd” betekent de periode van 8:00 tot 16:00 uur op een werkdag.

 1. Duur en beëindiging

De voorwaarden treden in werking op de datum van aankoop en zullen voortduren totdat het contract wordt beëindigd.
Beëindiging van de App valt onder dezelfde regels als het Otiom-apparaat, zie punt 14. Na de beëindigingsperiode zal de App niet meer beschikbaar zijn voor de Klant.

 1. Licentie voor Otiom

Otiom A/S verleent u een niet-exclusieve licentie voor gebruik van de App. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt door u, betrokken zorgverleners of andere personen die gemachtigd zijn om het Otiom-apparaat te lokaliseren.

Otiom A/S zorgt voor een aanvaardbaar serviceniveau met betrekking tot beschikbaarheid van de App en het Otiom-apparaat, inclusief wat betreft actieve tijd, dekking, enz. Otiom A/S kan geen betere dienstverlening garanderen en leveren dan het serviceniveau dat de hostingproviders, leveranciers van telecommunicatie, enz. aan Otiom A/S hebben gegarandeerd.

U mag de App niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de App of het Otiom-apparaat of die de aanwezigheid of beschikbaarheid daarvan kan verslechteren, noch voor illegale activiteiten of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief intellectuele-eigendomsrechten.

U mag het Otiom-apparaat of de App niet onderwerpen aan reverse-engineering of op een andere manier de softwarecode verwerven om dat te doen. Dit verbod is van toepassing zowel tijdens als na afloop van de Contractperiode.

Otiom A/S is gerechtigd om uw toegang tot de App te ontzeggen als de betalingstermijn voor het bedrag dat u aan Otiom A/S verschuldigd bent, in overeenstemming met deze voorwaarden, is verstreken en Otiom A/S u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

 1. Onderhoudsservice en upgrades

Otiom A/S is gerechtigd om Onderhoudsservice uit te voeren aan de App zoals Otiom A/S die noodzakelijk acht. Otiom A/S zal u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte houden van eventueel geplande Onderhoudsservice als de service de beschikbaarheid van de App significant zal beïnvloeden. Otiom A/S zal, indien mogelijk, dergelijke Onderhoudsservice plannen buiten normale werktijden, tenzij de service de beschikbaarheid van de App niet significant zal beïnvloeden.

Otiom A/S is ook gerechtigd om upgrades van de App uit te voeren. Otiom A/S moet u schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele upgrades binnen 10 dagen vóór de implementatie ervan, die automatisch gebeurt. U kunt geen bezwaar maken tegen een upgrade of Onderhoudsservice.

 1. Supportservices

U kunt tijdens openingstijden Otiom A/S om support vragen. Het verzoek kan worden gedaan op www.otiom.com.

 1. Verdere ontwikkeling

Als Otiom A/S verdere ontwikkelingen aan de App doet op basis van uw verzoek, is Otiom A/S eigenaar van alle Intellectuele-eigendomsrechten voor de verdere ontwikkeling.

 1. Gegevensbescherming

Otiom A/S verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt vertrouwelijk bij het kopen of gebruiken van Otiom. U kunt meer lezen over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en het privacybeleid op https://otiom.com/privatlivspolitik.

Otiom.com gebruikt cookies. Lees meer op https://otiom.com/cookiepolitik.

 1. Overdracht

U mag uw verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Otiom A/S. Otiom A/S is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen toe te wijzen aan derde partijen, met inbegrip van een zusterbedrijf of dochteronderneming.

 1. Beperkingen en vrijwaringen

Otiom A/S kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor uw directe of indirecte verliezen, met inbegrip van financieel verlies, gegevensverlies of eventuele gevolgschade.

Otiom A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, en Partijen kunnen het contract niet beëindigen tenzij de gevallen van overmacht na 3 maanden na aanvang nog steeds aanhouden. In dat geval is de Klant gerechtigd om het contract schriftelijk te beëindigen met een termijn van 30 dagen.

U erkent dat de App een complex softwaresysteem is, en dat complexe softwaresystemen nooit geheel vrij zijn van bugs of programmeerfouten. Otiom A/S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele bugs of fouten in de App of in eventuele andere IT-systemen die met de App communiceren. Daarom kunt u geen evenredige verlaging claimen of andere rechtsmiddelen aanwenden tegen Otiom A/S.

U erkent dat complexe software nooit geheel vrij is van kwetsbaarheden wat betreft de beveiliging. Otiom A/S heeft de noodzakelijke en passende beveiligingsmaatregelen getroffen in zijn IT-structuur. Otiom A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de gegevensbeveiliging in aanvulling op de verantwoordelijkheid die Otiom A/S onafhankelijk al heeft genomen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom kunt u geen evenredige verlaging claimen of andere rechtsmiddelen aanwenden tegen Otiom A/S.