Hos Otiom er retten til privatlivet det vigtigste for os. Vi beskytter de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig. Du kan se hvordan her nedenfor.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger – Otioms Privatlivspolitik

Otiom er et dansk selskab med hovedkontor i Aalborg og datterselskab til Acubit. Begge selskaber respekterer dit privatliv. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personlige oplysninger. Otiom er underlagt den europæiske persondatalovgivning og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Otiom er en lokaliseringstjeneste, der kan bruges at beskytte personer med demens mod at blive væk. Samtidig hjælper Otiom til, at de, der bliver væk, bliver fundet hurtigt, sikkert og præcist. Den leveres til private og offentlige virksomheder (kunder) i Danmark og resten af Europa. For at kunne optimere og forbedre både lokalisering og brugeroplevelse, indsamler vi oplysninger.

Otioms politik om fortrolighed og behandling af personlige data

Vi arbejder ud fra de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder i dit land. Da vi har base i Europa, gælder europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger også. Lovene giver dig en høj grad af beskyttelse ved kun at tillade os at bruge dine data, når betingelserne i disse love er opfyldt. Otioms politik om fortrolighed og behandling af personlige data afspejler disse love, og vi anvender også denne politik globalt.

Hvilke typer personoplysninger indsamler vi?

Når du bruger vores websteder, produkter og tjenester, indsamler vi data fra eller om dig. De data, vi indsamler, afhænger af, hvordan du bruger vores produkt. Vi indsamler og behandler tre kategorier af data:

Data, du leverer

Dette omfatter de data, som du selv oplyser os om, når du bruger vores websteder, produkter og tjenester. Disse data omfatter for eksempel navne, e-mailadresser, adresse, telefonnummer, brugernavn, adgangskode, login-id og kreditkortoplysninger samt de oplysninger, du i øvrigt angiver i forbindelse med brugen af vores produkter.

Data, der indsamles via sensorer

Eksempler på sensorer er vores NB-antenne, GPS-modtagere, WiFi- eller Bluetooth-modtagere. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængigt af, hvilket formål dataene blev indsamlet til, kan dataene i kombination med data, der identificerer dig eller din enhed, blive sendt til Otiom og andre til senere brug.

Metadata

Dette henviser til alle data, som indsamles eller automatisk genereres, mens du bruger Otioms websteder, produkter eller tjenester. I mange tilfælde indsamles eller genereres metadata som en integreret del af din brug af en computerenhed eller ved overførsel af data over computernetværk såsom internettet. Disse data omfatter hændelser i brugergrænsefladen og andre hændelser ved brug af enheden, IP-adresser, entydige enhedsidentifikatorer, WiFi- og Bluetooth MAC-adresser, cookies og registrering af computeraktivitet.

Data, vi modtager fra andre

Vi modtager data fra tredjeparter, som de har indsamlet i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik og på deres ansvar og delt med os. Vi anvender disse data inden for de rammer, som de pågældende tredjeparter har tilladt os at gøre og overholder også vores egne principper og politikker om personlige oplysninger. Vi modtager f.eks. oplysning om placering, hastighed, sensorer og andre køretøjs- og enhedsoplysninger fra for eksempel mobiltelefonbrugere og onlinekorttjenester. Vi bruger kun disse data, efter vi har sørget for, at de ikke kan spores tilbage til dig.

Vi modtager også data fra andre om dig, når du har interageret med dem, f.eks. når du har besøgt deres hjemmesider eller brugt deres mobilapps. Disse data kan omfatte IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, reklameidentifikatorer, wi-fi og Bluetooth MAC-adresser, cookies og andre registreringer af computeraktivitet, samt indikationer om din adfærd, interesser og demografi.

Otiom behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

Definitioner

Hvad er personlige data?

Persondata er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede, brugeren). En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, som er specifikke for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Hvad er behandling af personlige data?

Behandling af persondata er enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personlige data, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved udsendelse, formidling eller anden måde hvorpå persondataene gøres tilgængelige, sammenstilling eller kombination, blokering, slettelse eller destruktion.

Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger?

1. Otiom følger den til enhver tid gældende lovgivning i behandlingen af dine data.

2. Otiom indsamler personlige data til udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandler ikke personlige data yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål.

3. Otiom sikrer, at personlige data er tilstrækkelige og relevante i forhold til de formål, hvortil de indsamles og/eller senere behandles.

4. Otiom sikrer, at personlige data er korrekte og opdaterede.

5. Otiom opbevarer ikke personlige data i en form, der muliggør identifikation af brugerne i længere tid, end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.

6. Otiom behandler kun personlige data, hvis:

a) brugeren utvetydigt har givet sit samtykke, eller
b) behandling er nødvendig til opfyldelse af en aftale, som brugeren er part i, eller for at tage forholdsregler, som brugeren har anmodet om før indgåelse af aftalen, eller
c) behandling er nødvendig for at sikre overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som Otiom er underlagt, eller
d) behandlingen er nødvendig i forbindelse med legitime interesser, der varetages af Otiom, medmindre sådanne interesser tilsidesætter brugerens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder retten til privatlivets fred.

7. Otiom behandler ikke personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuelle forhold.

8. Otiom behandler kun personlige data vedrørende helbredsforhold, såfremt brugeren selv har oplyst dem i de grundlæggende kontaktoplysninger.

9. For at sikre rimelig behandling af personlige data informerer Otiom om formålet med behandlingen, og hvordan brugerne får adgang til og retter deres personlige data.

10. Otiom implementerer nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personlige data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter videresendelse af personlige data i et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling. Otiom gør dette med bevidstheden om den nyeste teknologi, så der sikres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer.

11. Foretager andre behandlingen på Otioms vegne, sikrer Otiom, at behandleren yder og overholder tilstrækkelige garantier for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende den behandling, der skal udføres. Otiom sørger for, at behandlingen reguleres af en databehandleraftale, som binder behandleren til kontrollanten, og som især fastsætter, at:

a) behandleren kun handler ud fra instruktioner fra Otiom;
b) bestemmelserne i punkt 10 gælder for behandleren.

12. Politiet og andre myndigheder kan kræve, at Otiom udleverer personlige oplysninger. Otiom vil i sådanne tilfælde kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse eller tilsvarende, som påbyder at gøre det.

13. Otiom behandler personlige data i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af Otiom eller på Otioms vegne, vil Otiom sikre passende garantier med hensyn til beskyttelse af fortrolighed og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder ved at anvende passende kontraktbestemmelser eller andre acceptable juridisk bindende instrumenter.

Hvordan sikrer og opbevarer Otiom persondata?

Otiom forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Otiom sikrer fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler og sikrer tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Vi tager rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i brug for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler. Årvågenhed og respekt blandt vore medarbejdere i forbindelse med databeskyttelse er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger, herunder:

  • Obligatoriske procedurer for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici.
  • Indgåelse af databehandlingsaftaler med alle underleverandører, som behandler data på vegne af Otiom.
  • Vurdering af brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende foranstaltninger.
  • Begrænsning af adgangen til persondata til personer, som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning osv.
  • Anvender systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.
  • Anvender sikkerheds- og egenvurdering til at analysere, hvorvidt eksisterende tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata ud fra de krav, der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.
  • Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Otiom beholder oplysninger, der fortæller os, hvordan og hvornår du bruger vores tjenester. Det omfatter oplysninger om den enhed du bruger og de oplysninger, vi modtager, når du bruger tjenesten, f.eks. placeringer, ruter og aktivering af alarmfunktionen. Otiom bruger disse oplysninger til teknisk fejlfinding, til at forbedre sine tjenester og produktet samt til at registrere evt. misbrug. Oplysningerne opbevares kun med henblik på disse formål og kun i en begrænset periode, hvorefter de slettes. Otiom kan ikke identificere dig ud fra disse oplysninger, og vi vil ikke forsøge at gøre det. Otiom anvender sikkerhedsmetoder, der er baseret på branchestandarder, til at beskytte oplysningerne mod uautoriseret åbning. Otiom vil ikke give nogen andre adgang til dine oplysninger eller bruge dem til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.

I hvilket omfang anvender Otiom underleverandører?

Otiom bruger underleverandører til at behandle personoplysninger. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Otiom indgår databehandlingsaftaler (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder.

Min side

Otiom bruger din Otiom-profil til at give dig adgang til tjenester ,du har aktiveret, softwareopgraderinger og de dele af vores websted, som kræver registrering, f.eks. informationer om dit køb eller abonnement. Vi bruger også din Otiom-profil, hvis du vil købe yderligere produkter.

For at oprette en Otiom-profil skal du som minimum oplyse dit navn og din e-mailadresse og vælge en adgangskode. Otiom anbefaler, at du opbevarer dine profiloplysninger fortroligt og bruger en adgangskode, du ikke bruger andre steder.

Vi bruger din e-mailadresse, når vi en gang imellem sender oplysninger, der er relateret til de produkter og tjenester, der er registreret for din Otiom-profil. Vi gør kun dette, hvis der er opdateringer, du skal kende til for at sikre, at du kan bruge dit produkt på en sikker, pålidelig måde uden forstyrrelser, eller hvis det er lovpligtigt at kontakte dig.

Hvis du ønsker at slette din Otiom-profil, bedes du kontakte os på info@otiom.com

Vi deler ikke dine Otiom-profiloplysninger med nogen, medmindre de arbejder på vores ansvar, i henhold til vores instruktioner, eller vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.

Hvilke rettigheder har du?

Grundlæggende rettigheder

Du har til enhver tid ret til at tilgå, korrigere eller slette dine personoplysninger ved at anmode Otiom herom. Du kan ligeledes begrænse eller fremsætte indsigelser mod Otioms behandling af dine personoplysninger i henhold til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Anmodninger indgives til info@otiom.com.

Du kan ligeledes indgive en klage til Datatilsynet vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

Du kan fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Otiom ved at: 1. følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation 2. kontakte os via e-mail på info@otiom.com. Selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, vil du stadig modtage ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til Otioms kunder.

Ændringer af Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Eventuelle ændringer til nærværende Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil blive publiceret ved en opdatering af erklæringen her på hjemmesiden. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi meddele dig dette ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den September 10 2022.

Kontakt os

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, kan du sende dem til info@otiom.com. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til: Otiom A/S, att. Den databeskyttelsesansvarlige, Raadyret 48, DK-9530 Stoevring.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt.